Windykacja jest nasza podstawową działalnością.

Powinniście Państwo wiedzieć że skuteczność windykacji maleje proporcjonalnie z czasem jej istnienia i tak im dłużej zwlekacie z windykacją tym mniejsze są szanse na jej powodzenie.


Za pomocą wiadomości email można złożyć w naszej firmie zlecenie windykacji wierzytelności należnych od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

 

Zgłoszenie zlecenia odbywa się poprzez wypełnienie dokumentów zamieszczonych przez naszą firmę:

 

Zlecenie windykacji - w wykropkowanych miejscach należy podać dane odpowiednie do treści pism.

 

Pełnomocnictwo - dokument ten upoważnia nas do działania w Państwa imieniu i na Waszą rzecz. Należy podpisać go czytelnie w wykropkowanym miejscu. W odniesieniu do firm podpis wraz z pieczątką firmową powinna złożyć osoba upoważniona do reprezentowania firmy.

 

Druk informacyjny - na druku tym prosilibyśmy o podanie wszelkich posiadanych przez Państwa informacji dotyczących dłużnika. Wypełniamy go wpisując dane w odpowiednie podpisane pola. O przyjęciu zlecenia do realizacji, niezbędnych formalnościach, wykonawcy zlecenia i wysokości prowizji powiadomimy Państwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie po dokonaniu wstępnej analizy złożonego zlecenia.

 

UWAGA

Dochodzenie zleconej do windykacji należności nie może być prowadzone przez inne firmy windykacyjne i kancelarie prawne. Za przyjęcie zlecenia do windykacji pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 100 zł + VAT. Rozpoczęcie windykacji następuje po przesłaniu do nas (listem lub faksem) kompletu dokumentów wymienionych powyżej, a także udokumentowujących Państwa roszczenie wobec dłużnika oraz potwierdzeniu uiszczenia opłaty wpisowej. Prowizja pobierana jest od zwindykowanej kwoty wierzytelności i jest zależna od wierzytelności.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd